Marathon & District Historical Society and Museum

Town of Marathon

<< Previous    1  2  3  [4]  5    Next >>

 

 

  42   43

       Yoshiko Tanabe and Kayo Ochiai fall 1946                                                      Spring 1948 Miss Tanabe's class 

Kneeling: L to R; Toki Oyakawa, Seiji Horiguchi, Kazuo Yamaji, George Baba, Kengo Sugawara, Shiro Sugawara

Seated:  Riyeko Miyata, Ethel Kosumi, Sono Oyakawa, Midori Kawazoye, Tokimi Kawazoye, Kimi Motomura,

                                                                          Yasuko Kohara, Miyeko Sugawara

 Standing: Hiromu Motomura, Tadashi Miyata, Charlie Sugawara, Kimiko Kusano, Ritsuko Kohara

Keikko Matsuyama, Mieko Oyakawa

 

 

 

 

      44    45   46

             Yoshiko Tanabe and Hideyo Iguchi                             Hamoko Baba and Toshiye Kawazoye                              Ethel Kosumi & Sueko Kosumi

<< Previous    1  2  3  [4]  5    Next >>

//